Diensten

Cbam Cg

CBAM – relevant?

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Aangezien de term op zichzelf niet veel informatie biedt, wijden wij er een blog aan. Het doel is om je in deze blog een overview te geven van wat het CBAM is, en wat het voor je kan betekenen.


Voordat we ons dieper in het CBAM zullen verdiepen, is het van belang om het volgende mee te nemen. Momenteel wordt er binnen de EU een systeem gehanteerd waarbij producenten in de EU het recht op het uitstoten van CO2 moeten kopen: het emissiehandelsysteem. Hierdoor is het voor veel (vervuilende) bedrijven voordelig om buiten de EU te produceren, waardoor zij buiten deze emissiehandel blijven. Dit fenomeen heet koolstoflekkage, en wordt vanaf heden door het CBAM aan banden gelegd.

Wat is het CBAM?

Het CBAM is een Europese verordening die tot doel heeft de klimaatdoelstellingen van de EU te bevorderen. Dit wordt gedaan door een heffing in te voeren op bepaalde goederen die geïmporteerd worden vanuit buiten de EU. Zoals hierboven al is aangegeven, zijn de goederen in de scope van het CBAM hoofdzakelijk vervuilende goederen. Het initiatief is ontworpen als een instrument dat moet voorkomen dat Europese bedrijven worden benadeeld door strengere klimaatregelgeving, terwijl het tegelijkertijd afdwingt dat de invoerproducten (gaan) voldoen aan vergelijkbare milieuvereisten als binnen de EU geproduceerde goederen.

Welke goederen vallen onder het CBAM?

De materialen die onder het CBAM vallen zijn momenteel staal, ijzer, aluminium, cement, kunstmest en elektriciteit. Een uitgebreide lijst van de producten die daaronder vallen met bijbehorende GN-codes is beschikbaar op de website van de emissieautoriteit. De emissieautoriteit is voornemens om de lijst met goederen onder de CBAM op termijn uit te breiden.

Wanneer één van deze goederen in mijn product zit, moet ik dan voldoen?

Niet per definitie, want in de documenten van de emissieautoriteit staat vermeld: CBAM is uitsluitend van toepassing op goederen met deze GN-codes. Goederen met een GN-code die niet op de lijst staat, vallen niet onder CBAM, ook niet als er bijvoorbeeld wel ijzer of staal is verwerkt in deze goederen.

Proef- en leerperiode.

Tussen oktober 2023 en december 2025 wordt het CBAM geïmplementeerd met een overgangsperiode. Gedurende deze fase zijn importeurs of hun vertegenwoordigers verplicht om ieder kwartaal verslag uit te brengen over de uitstoot van CO2 bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. In het begin mag er gewerkt worden met standaard emissiewaarden. Los daarvan zijn er in deze periode nog geen verplichtingen. Deze (overgangs)periode is specifiek ontworpen om praktijkervaring op te doen en daarvan te leren. Door deze leerperiode kunnen alle betrokken partijen zich adequaat voorbereiden op de volledige implementatie van het CBAM vanaf 2026.

Vanaf 2026 dienen importeurs of hun vertegenwoordigers vooraf toestemming aan te vragen om CBAM-goederen in te voeren. Daarnaast zijn zij verplicht om een vergoeding te betalen voor de CO2-uitstoot die is gegenereerd tijdens de productie van deze CBAM-goederen. Dit moet ervoor zorgen dat het concurrentievoordeel, dat bedrijven momenteel ondervinden door bewust niet deel te nemen aan de emissiehandel, teniet wordt gedaan.

Heb je hulp of advies nodig bij het opstellen en indienen van je (eerste) CBAM-rapport? Als partner op het gebied van duurzaamheid en milieu compliance, staat Cooperate Green klaar om je bedrijf te ondersteunen bij de naleving van de CBAM-regelgeving en om strategieën te ontwikkelen om de impact op je bedrijfsvoering te minimaliseren. Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.