Diensten

Wpm Banner Blog Cooperate Green

Verplicht rapporteren in juli 2024 – de WPM.

Wat is de WPM en waarom bestaat het?

In het kader van het Klimaatakkoord 2019 en de voortdurende inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, is de Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) in het leven geroepen. Deze wet heeft als voornaamste doel de CO2-uitstoot door werkgerelateerde reizen te verminderen, als onderdeel van bredere initiatieven ter bevordering van duurzaam ondernemen. Dit houdt in dat bepaalde ondernemingen verplicht worden jaarlijks te rapporteren over het aantal gereisde kilometers door de werknemers.

Hierbij wordt alleen aandacht besteed aan het (zakelijke) vervoer van werknemers binnen uw organisatie. Dit omvat bijvoorbeeld woon-werkverkeer en reizen naar klanten. Er hoeft niet te worden gerapporteerd over bijvoorbeeld zakelijke mobiliteit die wordt gerealiseerd met grijze kentekens of speciaal aangepaste voertuigen (zoals bestelbusjes en vrachtauto’s). Ook de gegevens met betrekking tot het beroepsmatig vervoeren van mensen (zoals treinmachinisten, taxi- en buschauffeurs doen) hoeven niet te worden gerapporteerd.

U hoeft ook niet te rapporteren over het privégebruik dat uw werknemers rijden. Voor een overzicht van de regels met betrekking tot het wel of niet rapporteren van specifieke gegevens, verwijzen wij u graag door naar de blog met aandachtspunten t.a.v. de WPM.

Op wie is WPM van toepassing?

De WPM wordt per 1 juli 2024 van toepassing op Nederlandse werkgevers met 100 of meer werknemers. Hierbij wordt uitgegaan van het KvK-nummer van de onderneming. Meerdere vestigingen kunnen hetzelfde KvK-nummer hebben, en zijn dus gezamenlijk rapportageplichtig. In de blog werknemer voor de WPM wordt het begrip ‘werknemer’ verder belicht om volledige duidelijkheid te bieden over wie precies als zodanig worden aangemerkt.

Wat moet er gerapporteerd worden?

De rapportageverplichting onder de WPM vereist dat werkgevers jaarlijks een overzicht geven van het totaal aantal gereisde kilometers door hun werknemers voor zakelijke doeleinden. Hierbij dienen de jaarkilometers te worden gespecificeerd op basis van het type vervoermiddel, de brandstofsoort, en of het om woon-werk- of zakelijke mobiliteit gaat. Deze gegevens vormen de basis voor het berekenen van de CO2-uitstoot.

De eerste rapportage moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend. Dit doet u bij de regionale omgevingsdienst. Deze controleert of u de gegevens bijtijds en juist hebt ingediend. U kunt ervoor kiezen om over heel 2024 te rapporteren, of alleen over het verplichte gedeelte van 2024. In dat geval rapporteert u vanaf juli 2024. Let op: indien u ervoor kiest om vanaf 1 juli te rapporteren, geldt deze datum ook als peildatum voor uw aantal werknemers.

Hoe meet je dat?

Het meten van werkgebonden personenmobiliteit omvat het nauwkeurig vastleggen van gereisde kilometers, het onderscheiden van vervoermiddelen en brandstoftypes, en het classificeren van de mobiliteit als woon-werk- of zakelijk verkeer. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verschillende factoren, zoals het type vervoersmiddel (auto, trein, fiets, etc.) en de gebruikte aandrijving (diesel, LPG, aardgas/CNG, elektrisch, etc.).

Wij raden aan om alvast vooruit te kijken en proactief te anticiperen op nieuwe wetgeving. Dit vermindert het aantal uitvragen dat u als onderneming hoeft te doen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door al rekening te houden met het GHG protocol. Dit protocol hanteert namelijk als primaire metriek het aantal verbruikte liters brandstof, in tegenstelling tot de WPM dat hier niet naar informeert. Door dit soort gegevens direct te integreren in uw vastleggingen voldoet u ook aan toekomstige rapportagevereisten zoals die van de CSRD.

Verwerking en handhaving.

De naleving van de rapportageverplichting wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst in de regio waar uw hoofdvestiging is gevestigd. Deze specifieke omgevingsdienst is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de gegevens van eventuele vestigingen buiten de regio. Hierdoor heeft uw organisatie te maken met slechts één bevoegde overheidsinstantie. Het digitale platform identificeert op basis van de postcode van uw hoofdvestiging welke omgevingsdienst bevoegd is. Vervolgens worden de ingevoerde gegevens door het platform voorbereid voor deze specifieke instantie.

Vrijwillig rapporteren.

Heeft u minder dan 100 werknemers? Dan kunt u vrijwillig rapporteren. Ook dan krijgt u een terugkoppeling van de CO2 -uitstoot van de mobiliteit van uw werknemers. Vrijwillige rapportage kan u bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van verduurzamingsmogelijkheden, het oefenen met rapporteren voordat u rapportageplichtig wordt, of het verkrijgen van inzicht in de status quo ten aanzien van de duurzaamheid van uw werkgebonden personenmobiliteit.

Bij Cooperate Green helpen wij u graag om het rapportageproces naadloos aan te sluiten op bestaande administratieve processen. Indien nodig bieden wij praktische tips om de administratie aan te passen of alternatieve methoden voor gegevensverzameling te implementeren.